MÁY THEO DÕI TIM THAI

Tên sản phẩm: MÁY THEO DÕI TIM THAI
Model: FC1400
Hãng sản xuất: BIONET - HÀN QUỐC
Nơi sản xuất: Hàn Quốc

Thông số kĩ thuật

 

I./Giới thiệu chung

-         Monitor theo dâi tim thai ®«i, mµn h×nh  màu LCD.

-         Theo dâi nhÞp tim, co th¾t cæ tö cung vµ sù di chuyÓn cña tim thai.

-         §o ®­ược thai ®«i.

-         Ph¸t hiÖn sù di chuyÓn cña thai nhi tù ®éng.

-         Mµn h×nh màu LCD 320x240.

-         C¶nh b¸o nhÞp tim thai bÊt th­ường.

-         In ra c¸c d÷ liÖu l­ưu tr÷ víi tèc ®é nhanh.

-         GiÊy in d¹ng biÓu ®å cì A4 vµ B5 dÔ ®äc

-         Cã thÓ sö dông giÊy fax ( tiÕt kiÖm chi phÝ)

-         Mµn h×nh dÔ truy cËp víi chøc n¨ng cuén

-         §Çu dß bÒn, kh«ng thÊm n­ước

-         Dung l­ượng bé nhí 12 giê

-         §é nhạy cao ( 1MHz)

-         N©ng cÊp phÇn mÒm qua cæng RS 232

-         Pin trong m¸y ho¹t ®éng Ýt nhÊt 2h ( lùa chän)

 

II./ Th«ng sè kü thuËt

KÝch th­ước

296x305.5x97.5mm kho¶ng 3.2kg, cã pin bªn trong

PhÇn hiÓn thÞ

4.7” STN mµu LCD 320x240

Bé ghi

Ghi nhiÖt

®é ph©n gi¶i: 8/10dot/mm

Tèc ®é in 1,2,3,50cm/phót

 

Bé nguån

®Çu vµo 100-240VAC,50/60Hz, 1.2A

®Çu ra: 18VDC, 2.5A

Cã phÇn dù tr÷ khi mÊt ®iÖn

Pin (lùa chän)

Ni-MH 12V 2600mA

KÕt nèi bªn ngoµi

RS-232C t¶i ch­ương tr×nh, cã thÓ kÕt  nèi víi hÖ thèng trung t©m ( lùa chän)

D¶i nhiÖt ®é m«i tr­ường

Lµm viÖc: 10-40 ®é C

B¶o qu¶n: 10-60 ®é C

NhÞp tim thai

tÝn hiÖu ra: dopple xung siªu ©m

tÇn sè siªu ©m: 1.0Mhz

c«ng suÊt siªu ©m: <10mW/cm2

Ph­¬ng ph¸p dß nhip tim: t­ổng quan tù ®éng

D¶i nhÞp tim ®o: 50-210 nhÞp/phót

®é chÝnh x¸c: tõ 120-160 nhÞp/+-1 nhÞp/phót

Tõ 120-160 nhÞp/phót: +-2 nhÞp/phót

Co bãp d¹ con , tö cung

Nguån vµo: bé chuyÓn ®æi bªn ngoµi víi ®ång hå ®o

D¶i ®o tõ 0-99

 

§o sù di chuyÓn cña thai nhi

Nguån dß b»ng doppler xung siªu ©m

 

L­u gi÷ d÷ liÖu

Trong 12 giê

Ph©n tÝch CTG tù ®éng

FHRR ®­ường c¬ së trung b×nh

Sè l­îng UC

Sè l­îng t¨ng tèc ®é

Sè l­îng gi¶m tèc ®é

-         gi¶m tèc ®é sím

-         gi¶m tèc ®é muén

-         gi¶m tèc ®é thay ®æi

-         chøng tim ®Ëp nhanh ( b×nh th­ường, nghiªm träng)

-         Bradycardia ( b×nh th­ường, nghiªm träng)

-         KÕt qu¶ ph©n tÝch CTG ®­îc in ra mçi 10 phót

Phô kiÖn tiªu chuÈn

®Çu dß US 2 c¸i

®Çu dß TOCO: 1 c¸i

Bót ®¸nh dÊu 1 c¸i

GiÊy in 2 cuén

Bé vµ d©y nguån 1

gel siªu ©m 1

D©y ®Çu dß 3 c¸i

thiet ke web thiet ke website thiet ke web gia re thiet ke website gia re thiet ke web du lich thiet ke web truong hoc thiet ke web ban hang thiet ke web chuyen nghiep thiet ke web dep thiet ke website du lich thiet ke website doanh nghiep thiet ke website dep thiet ke website ban hang thiet ke web bat dong san thiet ke web tin tuc thiet ke web noi that thiet ke web xay dung thiet ke website sieu thi dien may thiet ke web gioi thieu san pham thiet ke website luat thiet ke website du hoc tu van thiet ke web thiet ke website tron goi dich vu thiet ke web thue xe thue xe cuoi thue xe du lich dich vu thue xe cho thue xe thue xe thang